Menu


  Sr.No. Title Download
  1 Advertisement for the post of Vice-Chancellor Download
  2 Application Form for the post of Vice-Chancellor Download
  3 .DOC Application Form Download
  4 Educational Qualification/Experience for the post of Vice-Chancellor Download

   


  Sr.No. Advt No Title Download
  1 Advt 23/2017  Director Sport and Physical Education and Director IIL Advertisement Download
      Application Form (Director IIL) Download
      Application Form (Director Sport and Physical Education) Download
      Valid Candidate List (Director IIL) Download
      Invalid Candidate List (Director IIL) Download
      Valid Candidate List (Director Sport and Physical Education) Download
      Invalid Candidate List (Director Sport and Physical Education) Download
  2 Advt 24-2018 शिक्षकेत्तर पदभरती जाहीरात (जनसंपर्क अधिकारी ) Download
      अर्जाचा विहित नमुना Download
      जनसंपर्क अधिकारी पदाकरिता पात्र उमेदवारांची यादी  Download
      जनसंपर्क अधिकारी पदाकरिता अपात्र उमेदवारांची यादी Download
      जनसंपर्क अधिकारी पदाकरिता आक्षेपाअंती पात्र उमेदवारांची यादी  Download
      जनसंपर्क अधिकारी पदाकरिता आक्षेपाअंती अपात्र उमेदवारांची यादी Download
      शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती जाहिरात क्र. २४/२०१८ च्या लेखी परीक्षेबाबतची अधिसूचना (सुधारित). Download
      शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती जाहिरात क्र. २४/२०१८ च्या लेखी चाचणीसाठी अभ्यासक्रम, परीक्षा योजना आणि मुलाखत. Download
      पदवर्ग ३ (क श्रेणी) परीक्षेतील संगणक चाचणी करिता पात्र झालेल्या उमेदवारांची सुधारित यादी. Download
  3 Advt 25/2018 Director Board of Examinations and Evaluation Advertisement Download
      Application Form Download
      Valid Candidate List for Director Board Of Examinations and Evaluation Download
      InValid Candidate List for Director Board Of Examinations and Evaluation Download
  4   STRC: Advertisement of Recruitment for Program Coordinator & Resource Persons. Download
  5 Advt 26/2018 Advertisement for Professor and Associate Professor Download
      Application Form For Advt. No. 26 Download
      PBAS  & API Proforma Download
      Valid/Invalid List Prof/Asso. Prof (History)  Download
      Valid/Invalid List Prof/Asso. Prof (English) Download
      Valid/Invalid List Prof/Asso. Prof (Commerce) Download
      Valid/Invalid List Prof/Asso. Prof (Sociology) Download
      Valid/Invalid List Prof/Asso. Prof (Mathematics) Download
      Revised Valid/Invalid List Professor (Sociology) Download
      Revised Valid/Invalid List Professor (English) Download
  6 Advt 27/2018 शिक्षकेत्तर पदभरती जाहीरात Download
      आवेदन अर्जाचा नमुना  Download
      विद्यापीठ निर्देश क्र. १२/२०१८ Download
      पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी (सहाय्यक कुलसचिव) Download
      पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी (अधिक्षक) Download
      पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी (सांखिकी सहाय्यक) Download
      पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी (निम्नश्रेणी लिपिक) Download
      पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी (उद्यानरेजा आणि फर्रास ) Download
      अधिसूचना: पात्र/अपात्र यादीवरील आक्षेपाबाबत. Download
      Direction No.36 of 2018 ( विद्यापीठ शिक्षकेत्तर पदांच्या सेवाप्रवेश आणि पदोन्नतीसाठी शैक्षणिक अहर्ता, अनुभव साक्षात्कारासाठी गुणवत्ता ठरविण्याकरिता परीक्षा पध्दती आणि निवड समितीची रचना इत्यादीविषयी प्रक्रिया निर्धारित करणारा निदेश, २०१८) Download
      Direction No.37 of 2018(गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोलीच्या आस्थापनेवरील पदवर्ग १,२,३ आणि ४ सरळसेवा भर्तीसाठी आयोजित करावयाच्या लेखी चाचणी परीक्षा आणि पदवर्ग ३ साठी संगणकीय चाचणी परीक्षा, त्यांचा अभ्यासक्रम आणि चाचणी परीक्षा योजना निर्धारित करणारा निदेश २०१८) Download
      आक्षेपाअंती पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी (सहाय्यक कुलसचिव) Download
      आक्षेपाअंती पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी (अधिक्षक) Download
      आक्षेपाअंती पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी (सांखिकी सहाय्यक) Download
      आक्षेपाअंती पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी (निम्नश्रेणी लिपिक) Download
      आक्षेपाअंती पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी (उद्यानरेजा) Download
      आक्षेपाअंती पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी (फर्रास ) Download
      शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती जाहिरात क्र. २७/२०१८ च्या लेखी परीक्षेबाबतची अधिसूचना. Download
      शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती जाहिरात क्र. २७/२०१८ च्या लेखी परीक्षेबाबतची अधिसूचना (सुधारित). Download
      शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती जाहिरात क्र. २७/२०१८ च्या लेखी चाचणीसाठी अभ्यासक्रम, परीक्षा योजना आणि मुलाखत. Download
      Eligible candidates for Interview for the post of Class '1' Download
      Eligible candidates for Interview for the post of Class '2' Download
      Eligible candidates for Interview for the post of Class '3' Download
      Eligible candidates for Interview for the post of Class '4' Download
      उमेदवारांची पद्वर्ग निहाय गुणानुक्रमे अंतिम यादी. Download
      अधिक्षक, निम्नश्रेणी लिपीक संवर्गातील गुणवत्ता यादीच्या पुर्नमांडणीबाबत Download
  7 Advt 28/2018 Advertisement for Assistant Professor Download
      Application Form For Advt. No. 28 Download
      Valid/Invalid List for Assistant Professor (Mathematics-ST) Download
      Valid/Invalid List for Assistant Professor (English-Open) Download
  8 Advt 29/2018 विशेष कार्यअधिकारी पदाकरिता जाहिरात  Download
      विशेष कार्यअधिकारी पदाकरिता आवेदन पत्राचा नमुना  Download
  9 Advt 30/2018 Advertisement for Assistant Professor On Contractual Basis Download
      Application Form For Advt. No. 30 Download