logo
MIDC Road Complex, Gadchiroli-442605, MH.(India)
logo

Gondwana University, Gadchiroli

MIDC Road Complex, Gadchiroli-442605,MH.(India)Important Links

Sr.No. Advt No Title Download
1 Advt 23/2017  Director Sport and Physical Education and Director IIL Advertisement Download
    Application Form (Director IIL) Download
    Application Form (Director Sport and Physical Education) Download
    Valid Candidate List (Director IIL) Download
    Invalid Candidate List (Director IIL) Download
    Valid Candidate List (Director Sport and Physical Education) Download
    Invalid Candidate List (Director Sport and Physical Education) Download
2 Advt 24-2018 शिक्षकेत्तर पदभरती जाहीरात (जनसंपर्क अधिकारी ) Download
    अर्जाचा विहित नमुना Download
    जनसंपर्क अधिकारी पदाकरिता पात्र उमेदवारांची यादी  Download
    जनसंपर्क अधिकारी पदाकरिता अपात्र उमेदवारांची यादी Download
    जनसंपर्क अधिकारी पदाकरिता आक्षेपाअंती पात्र उमेदवारांची यादी  Download
    जनसंपर्क अधिकारी पदाकरिता आक्षेपाअंती अपात्र उमेदवारांची यादी Download
    शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती जाहिरात क्र. २४/२०१८ च्या लेखी परीक्षेबाबतची अधिसूचना (सुधारित). Download
    शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती जाहिरात क्र. २४/२०१८ च्या लेखी चाचणीसाठी अभ्यासक्रम, परीक्षा योजना आणि मुलाखत. Download
    पदवर्ग ३ (क श्रेणी) परीक्षेतील संगणक चाचणी करिता पात्र झालेल्या उमेदवारांची सुधारित यादी. Download
3 Advt 25/2018 Director Board of Examinations and Evaluation Advertisement Download
    Application Form Download
    Valid Candidate List for Director Board Of Examinations and Evaluation Download
    InValid Candidate List for Director Board Of Examinations and Evaluation Download
4   STRC: Advertisement of Recruitment for Program Coordinator & Resource Persons. Download
5 Advt 26/2018 Advertisement for Professor and Associate Professor Download
    Application Form For Advt. No. 26 Download
    PBAS  & API Proforma Download
    Valid/Invalid List Prof/Asso. Prof (History)  Download
    Valid/Invalid List Prof/Asso. Prof (English) Download
    Valid/Invalid List Prof/Asso. Prof (Commerce) Download
    Valid/Invalid List Prof/Asso. Prof (Sociology) Download
    Valid/Invalid List Prof/Asso. Prof (Mathematics) Download
    Revised Valid/Invalid List Professor (Sociology) Download
    Revised Valid/Invalid List Professor (English) Download
6 Advt 27/2018 शिक्षकेत्तर पदभरती जाहीरात Download
    आवेदन अर्जाचा नमुना  Download
    विद्यापीठ निर्देश क्र. १२/२०१८ Download
    पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी (सहाय्यक कुलसचिव) Download
    पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी (अधिक्षक) Download
    पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी (सांखिकी सहाय्यक) Download
    पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी (निम्नश्रेणी लिपिक) Download
    पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी (उद्यानरेजा आणि फर्रास ) Download
    अधिसूचना: पात्र/अपात्र यादीवरील आक्षेपाबाबत. Download
    Direction No.36 of 2018 ( विद्यापीठ शिक्षकेत्तर पदांच्या सेवाप्रवेश आणि पदोन्नतीसाठी शैक्षणिक अहर्ता, अनुभव साक्षात्कारासाठी गुणवत्ता ठरविण्याकरिता परीक्षा पध्दती आणि निवड समितीची रचना इत्यादीविषयी प्रक्रिया निर्धारित करणारा निदेश, २०१८) Download
    Direction No.37 of 2018(गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोलीच्या आस्थापनेवरील पदवर्ग १,२,३ आणि ४ सरळसेवा भर्तीसाठी आयोजित करावयाच्या लेखी चाचणी परीक्षा आणि पदवर्ग ३ साठी संगणकीय चाचणी परीक्षा, त्यांचा अभ्यासक्रम आणि चाचणी परीक्षा योजना निर्धारित करणारा निदेश २०१८) Download
    आक्षेपाअंती पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी (सहाय्यक कुलसचिव) Download
    आक्षेपाअंती पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी (अधिक्षक) Download
    आक्षेपाअंती पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी (सांखिकी सहाय्यक) Download
    आक्षेपाअंती पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी (निम्नश्रेणी लिपिक) Download
    आक्षेपाअंती पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी (उद्यानरेजा) Download
    आक्षेपाअंती पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी (फर्रास ) Download
    शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती जाहिरात क्र. २७/२०१८ च्या लेखी परीक्षेबाबतची अधिसूचना. Download
    शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती जाहिरात क्र. २७/२०१८ च्या लेखी परीक्षेबाबतची अधिसूचना (सुधारित). Download
    शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती जाहिरात क्र. २७/२०१८ च्या लेखी चाचणीसाठी अभ्यासक्रम, परीक्षा योजना आणि मुलाखत. Download
    Eligible candidates for Interview for the post of Class '1' Download
    Eligible candidates for Interview for the post of Class '2' Download
    Eligible candidates for Interview for the post of Class '3' Download
    Eligible candidates for Interview for the post of Class '4' Download
    उमेदवारांची पद्वर्ग निहाय गुणानुक्रमे अंतिम यादी. Download
    अधिक्षक, निम्नश्रेणी लिपीक संवर्गातील गुणवत्ता यादीच्या पुर्नमांडणीबाबत Download
7 Advt 28/2018 Advertisement for Assistant Professor Download
    Application Form For Advt. No. 28 Download
    Valid/Invalid List for Assistant Professor (Mathematics-ST) Download
    Valid/Invalid List for Assistant Professor (English-Open) Download
8 Advt 29/2018 विशेष कार्यअधिकारी पदाकरिता जाहिरात  Download
    विशेष कार्यअधिकारी पदाकरिता आवेदन पत्राचा नमुना  Download
9 Advt 30/2018 Advertisement for Assistant Professor On Contractual Basis Download
    Application Form For Advt. No. 30 Download

 


mysql_ close()